Botilbuddet EgehusetBotilbuddet Egehuset

Botilbuddet Egehuset er et socialpædagogisk tilbud med 9 pladser oprettet efter ABL § 105, stk. 1.

Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Borgerne modtager alle primært støtte efter SEL § 85, og vurderes ikke umiddelbart, at profitere af eller at rummes i almindelige tilbud.

Fælles for borgerne er, at de har kognitive, sociale og kommunikative og/eller psykiatriske udfordringer, der kan komme til udtryk gennem en uhensigtsmæssig, og til tider problemskabende adfærd. Den problemskabende adfærd kan eksempelvis ses som værende udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende. Fælles for borgerne er, at de er udfordret med hensyn til forståelsen af sociale spilleregler, og at de eksempelvis kan have en umoden evne til at regulere egne affekter, i situationer de oplever som værende belastende. 

Borgerne har i varierende grad behov for at blive skærmet fra omgivelserne. Nogle har behov for 1-1 støtte, og andre profiterer af socialt samvær. For at opnå tryghed og tillid, har borgerne desuden individuelle behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed.

Kendetegnende for målgruppen er ligeledes, at borgerne har individuelle behov for støtte til almindelig daglig livsførelse. Personlig pleje og omsorg indgår derfor som en integreret del af arbejdet. 

Ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet tager støtten, i samarbejde med borger, afsæt i en målrettet indsats i henhold til de fastlagte mål i SEL § 141 handleplan fra Myndighed.

Udgangspunktet for alle indsatser i Sundhed og Handicap i Jammerbugt Kommune er en recovery baseret tilgang. Det betyder at indsatsen tager udgangspunkt i en psykosocial rehabilitering med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv. For at imødekomme målgruppens særlige og komplekse behov, og dermed understøtte borgerens mestring af eget liv, prioriteres flere forskellige faglige tilgange og metoder. Det kan eksempelvis dreje som om relationsorienteret tilgang, low-arousal, kravtilpasning, guidning, visualisering og strukturering, samt forudsigelighed og genkendelighed.